//-->

Lois 248

LOI N° 90-019 du 30 octobre 1990

LOI N° 90-019 du 30 octobre 1990

Portant ratification de l’ordonnance n° 90-008 du 28 août 1990 portant amnistie

 

Article premier - Est ratifiée l’ordonnance n°90-008 du 28 août 1990 portant amnistie, publiée au Journal officiel de la République du 1er octobre 1990, page 1786, édition spéciale.

 

 

Art. 2 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

LALANA LAHARANA FAHA- 90-019 tamin’ny 30 oktobra 1990

Ankatoavana ny hitsivolana laharana faha-90-008 tamin’ny 28 aogositra 1990 amotsoran-keloka

 

Andininy voalohany - Ankatoavana ny hitsivolana laharana faha-90-008 tamin’ny 28 aogositra 1990 amotsoran-keloka, izay nivoaka tamin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika tamin’ny 1 oktobra 1990, pejy 1786, laharana manokana.

 

And. 2 - Havoaka ami’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao lalàna izao.

Hotanterahina izany fa lalàm-panjakana.

 

 

 

=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=