//-->

Arretes 112

Arrêté n° 1176/98 du 18 février 1998

Didim-pitondrana n° 1176/98

tamin’ny 18 febroary 1998

mikasika ny fananganana ny foibe fandraharahana tokana miandraikitra ny fanadihadiana ny fangatahana fampanofana tany maharitra amin’ny tanim-panjakana (idem)

 

Noho ny didim-pitondrana laharana faha 1176/98 nataon’ny Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Tanàn-dehibe, tamin’ny 18 febroary 1998, atsangana isaky ny fari-piadidiana ny fizakan-tany sy ny fananan-tany tsirairay avy ny foibe fandraharahana tokana miandraikitra ny fanadihadiana ny fangatahana fampanofana tany maharitra amin’ny tanim-panjakana.

Amin’izany io foibe fandraharahana tokana io dia hiandraikitra :

*      ny fanomezana torohevitra mikasika ny fampanofana tany maharitra ;

*      ny fandraisana ny fangatahana ;

*      ny fanaraha-maso ny antontan-taratasy ;

*      ny fampahafantarana ny olona voakasika ny momba ny fandehanan’ny fanadihadiana natao ;

*      ny fanolorana ny fifanarahana fampanofana sy/na ny titra fananan-tany.

Ny foibe fandraharahana tokana dia ahitana mpiasa roa notendren’ny lehiben’ny fari-piadidiana ny fizakan-tany sy ny planina fandrefesana tanim-panjakana.

 

 

Arrêté n° 1176/98 du 18 février 1998

portant création d’un guichet unique pour l’instruction des demandes de bail emphytéotique sur les terrains domaniaux (J.O. n° 2491 du 23.3.98, p. 1154)

 

 

Par arrêté n° 1176/98 du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, en date du 18 février 1998, il est créé dans chaque bureau de circonscription domaniale et foncière un guichet unique chargé de diligenter l’instruction des demandes de bail emphytéotique sur les terrains domaniaux.

 

A ce titre, le guichet unique est chargé de :

 

*      fournir tous les renseignements relatifs au bail emphytéotique ;

*      recevoir les demandes ;

*      suivre les dossiers ;

*      renseigner toute personne intéressée sur les stades de la procédure ;

*      délivrer le contrat de bail et/ou le titre foncier.

Le guichet unique est composé de deux agents désignés respectivement par les chefs de la circonscription domaniale et foncière et de la circonscription des plans topographiques fonciers.

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement