//-->

Arretes 134

ARRETE N° 3930/96 DU 1er JUILLET 1996

ARRETE N° 3930/96

DU 1ER JUILLET 1996

fixant les jours des audiences des différentes chambres de la cour d’appel de Mahajanga

(JO n°2373 du 15.07.96 vm p. 1510 et vf p. 1529)

 

Les jours des audiences des différentes chambres de la Cour d’appel de Mahajanga sont fixés comme suit :

*      Chambre commerciale : le lundi ;

 

*      Chambre correctionnelle et correctionnelle des mineurs : le mardi ;

 

*      Chambres civiles, toutes sections confondues : le mercredi ;

*      Chambre sociale : le jeudi ;

 

*      Chambre d’immatriculation et Chambre d’accusation : le vendredi.

 

Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

DIDIM-PITONDRANA N°3930

TAMIN’NY 1 JOLAY 1996

amerana ny andro itsarana ao amin’ny rantsana isan-tsokajiny ao amin’ny fitsarana ambony ao Mahajanga (idem)

 

Ferana toy izao manaraka izao ny andro itsarana ao amin’ny rantsana isan-tsokajiny ao amin’ny Fitsarana ambony ao Mahajanga :

*      Rantsana momba ny varotra : ny alatsinainy ;

*      Rantsana momba ny ady heloka sy adi-heloka mikasika ny zaza tsy ampy taona : ny talata ;

*      Rantsana momba ny ady madio (sampana rehetra) : ny alarobia ;

*      Rantsana momba ny adin’asa : ny alakamisy ;

*      Rantsana momba ny ady Tany sy rantsana fiampangana : ny zoma.

 

Foanana ary dia foana ny fepetra mifanohitra amin’izay voalazan’ity didim-pitondrana ity.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement