//-->

Autres types de texte 166

DECISION N°1-P/CR DU 15 JUIN 1975

DECISION N°1-P/CR DU 15 JUIN 1975 portant annulation des sanctions disciplinaires dans les Forces armées (J.O. n°1064 du 21.6.75, p.1708)

 

 

Les sanctions disciplinaires ou statutaires prononcées avant le 15 juin 1975 contre des militaires des Forces armées ainsi que les faits susceptibles d’entraîner ces sanctions sont effacées.

 

 

Il est interdit de faire apparaître les-dits faits ou sanctions effacés par la présente décision dans tout document officiel concernant les intéressés.

FANAPAHANA 1-P/CSR TAMIN' NY 15 JONA 1975 mikosoka ireo sazy napiharina tamin' ny miaramila ao amin’ny Foloalindahy (Idem)

 

Kosehana ireo sazy nampiharina tamin' ny miaramila ao amin' ny Foloalindahy talohan' ny 15 jona 1975, nohony antony mikasika ny fifehezana na ny satana-pitondrana, ary koa ny anton-javatra mety biteraka lzany sazy izany.

 

Rarana ny mampitranga ireny anton-javatra na sazy ireny izay kosehina amin' ny alalan' izao fanapahana izao, any anain' ny taratasy otisialy rehetra mika-sika irco clona ireo.

 

 

 

 

 

=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=