//-->

Autres types de texte 168

DECISION N° 2 / 00 CSBF DU 23 JUIN 2000

DECISION N° 2 / 00 - CSBF DU 23 JUIN 2000

portant agrément de la Banque de Solidarité Malgache

( J.O. n° 2655 du 21.8.2000 p. 2532 )

 

 

Article premier - La Société “  Banque de Solidarité Malgache ”, en abrégé “ BSM ”, dont le siège social sera à Antananarivo, est agréée en qualité de banque territoriale au sens de l’article 17 de la loi susvisée, autorisée à effectuer à titre habituel toutes les opérations de banque telles que définies par ladite loi, sous condition de la réalisation des actes définis à l’article 2 ci-dessous.

 

 

Art. 2 - Le présent agrément est délivré sous les conditions suspensives suivantes :

*      libération intégrale du capital social ;

 

*      réalisation de toutes les formalités administratives de constitution de la société ;

*      production des renseignements requis de tous les administrateurs ;

 

*      communication, un mois avant la prise d’effet, de l’identité et des renseignements sur les dirigeants sociaux ;

*      communication de la délégation de pouvoirs donnée à la Direction générale ;

*      production des conditions et modalités de prestations des deux commissaires aux comptes ainsi que les informations sur le deuxième commissaire aux comptes.

La société “ Banque de Solidarité Malgache ” (BSM) dispose d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de la lettre de notification, qui précisera les modalités de réalisation des conditions susvisées.

 

 

Art. 3 - La date d’effet de l’agrément fera l’objet d’une lettre de notification du président de la CSBF dès la constatation de la réalisation des conditions suspensives définies ci-dessus.

 

 

Andininy voalohany - Ny sosaiety “ Banque de Solidarité Malgache ”, afohezina hoe “ BSM ”, izay hanana ny foiben-toerany ao Antananarivo, dia ankatoavina ho banky miasa eto an-toerana, araka ny voalazan’ny andininy faha-17 amin’ny lalàna voalaza etsy ambony hanao ny anton-draharaha rehetra arak’izay voalazan’io lalàna voatsiahy io ihany, ary izany rehefa feno ny fepetra voalazanny andininy faha-2 eto ambany.

 

And. 2 - Omena izao fankatoavana izao rehefa feno ireto fepetra manaraka ireto :

*      fandrotsahana manontolo ny renivolam-pikambanana ;

*      fanatanterahana ny fombafomba ara-panjakana rehetra mifandraika amin’ny fananganana ny sosaiety ;

*      fanomezana ireo fampahalalàna rehetra ilaina momba ireo olona miandraikitra ny fitantanana ny sosaiety ;

*      fampahafantarana, iray volana mialoha ny fisokafana, ny anarana sy ny zava-pantatra mikasika ireo mpitantana ara-tsosialy ;

*      fampahafantarana ny fanomezam-pahefana omena ny Foibem-pitondrana ankapobe ;

*      fampahafantarana ny fepetra sy fombafomba hanatanterahana ny andraikitr’ireo mpanamarin-kaonty roa, ary koa ny fampahalalana rehetra momba ny mpanamarin-kaonty faharoa.

Roa ambin’ny folo ( 12 ) volana no fe-potoana omena ny sosaiety “ Banque de Solidarité Malgache ” (BSM) manomboka amin’ny vaninandro voalazan’ny taratasy fampahafantarana, izay hamaritra amin’ny antsipiriany ny fomba fanatanterahana ireo fepetra voalaza etsy ambony.

 

And. 3 - Manan-kery ny fankatoavana manomboka amin’ny vaninandro voalazan’ny taratasy fampahafantarana halefan’ny filohan’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola, rehefa feno ireo fepetra voafaritra etsy ambony.

 

 

=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=