//-->

Décrets 278

DECRET N° 2001-778

Décret n° 2001-778 du 5 septembre 2001

portant convocation en session extraordinaire

du Conseil national électoral dans le cadre de l’élection du Président de la République

(J.O. n° 2731 du 05.09.2001, p. 2262)

 

Didim-panjakana n° 2001-778

tamin’ny 5 septambra 2001

anaikàna ny Filankevi-Pirenena momba ny Fifidianana hivory tsy ara-potoana noho ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika (idem)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;

 

Vu l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret modifié n° 92-895 du 2 octobre 1992 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil national électoral ;

 

Vu le décret n° 2001-768 du 3 septembre 2001 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2001-769 du 3 septembre 2001 fixant les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

En Conseil de Gouvernement,

Décrète :

 

Ny Praiminisitra sady Lehiben’ny Governemanta,

Araka ny Lalàmpanorenana ;

Araka ny lalàna fehizoro laharana faha 2000-014 tamin’ny 24 aogositra 2000 anaovana ny Fehezandalàna momba ny fifidianana ;

Araka ny hitsivolana laharana faha 2001-002 tamin’ny 31 aogositra 2001 anaovana lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ;

Araka ny didim-panjakana nasiam-panovàna laharana faha 92-895 tamin’ny 2 oktobra 1992 mametra ny fandaminana sy ny fampandehanana ny asan’ny Filankevi-Pirenena momba ny Fifidianana ;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2001-768 tamin’ny 3 septambra 2001 anaikàna ny mpifidy handatsa-bato amin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2001-769 tamin’ny 3 septambra 2001 mametra ny fomba ampiharana ny hitsivolana laharana faha 2001-002 tamin’ny 31 aogositra 2001 anaovana lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 98-522 tamin’ny 23 jolay 1998 anendrena ny Praiminisitra sady Lehiben’ny Governemanta ;

Araka ny didim-panjakana laharana faha 98-530 tamin’ny 31 jolay 1998 anendrena ireo mambra ao amin’ny Governemanta ;

Eo am-pivorian’ny Governemanta,

Dia mamoaka izao didim-panjakana izao  :

 

 

Article premier - Pour la supervision des opérations électorales relatives à l’élection du Président de la République, le Conseil national électoral est convoqué en session extraordinaire à compter du 6 septembre 2001.

 

 

Art. 2 - Le Vice- Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce le concerne de l'exécution du présent décret qui, en raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Andininy voalohany - Mba ahafahana manao andrimaso ireo raharaham-pifidianana rehetra mikasika ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika, dia antsoina ny Filankevi-Pirenena momba ny Fifidianana hivory tsy ara-potoana manomboka ny 6 septambra 2001.

 

And. 2 - Ny Praiminisitra Lefitra miadidy ny Tetibola sy ny Fampandrosoana ny Faritany Mizakatena, ny Minisitry ny Atitany ary ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao sy ny Kolontsaina ary ny Fifandraisana no miadidy, araka ny tandrify azy avy, ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao izay, noho ny hamehana sy araka ireo fepetra voalazan’ny andininy faha-6 entin’ny hitsivolana laharana faha 62-041 tamin’ny 19 septambra 1962 mikasika ireo fepetra ankapobe momba ny lalàna eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana amin’ny isambatan’olona, dia manan-kery avy hatrany raha vantany vao nampahafantarina ny besinimaro tamin’ny alalan’ny fampielezam-peo sy ny fahitalavitra na peta-drindrina ankoatra ny famoahana azy ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement