//-->

Décrets 322

DECRET N° 99-131 DU 17 FEVRIER 1999

DECRET N° 99-131

DU 17 FEVRIER 1999

portant organisation et fonctionnement du Conseil national d’orientation de la protection sociale

(JO n°2612 du 22.11.99 p. 3322)

 

TITRE PREMIER

Généralités

Article premier - Il est institué auprès du ministère chargé de la Protection sociale, en application de l’article 3 de la loi n° 94-026 du 17 novembre 1994 portant Code de la Protection sociale : un Conseil national d’orientation de la protection sociale (CNOPS).

 

 

 

Art. 2 - Le Conseil national d’orientation de la protection sociale est un organisme tripartite d’orientation, de concertation et d’information sur toutes les questions relatives à la protection sociale.

DIDIM-PANJAKANA N° 99-131

TAMIN’NY 17 FEBROARY 1999

andaminana sy ampandehanana ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona

(idem)

 

LOHATENY VOALOHANY

Famaritana ankapobeny

 

Andininy voalohany - Ajoro ao amin’ny minisitera miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona, ho fampiharana ny andininy faha-3 amin’ny lalàna laharana faha-94-026 tamin’ny 17 novambra 1994 anaovana ny Fehezan-dalàna mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona (CNaPS).

 

And 2 - Ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia antokon-draharaha handraisan’ny telo tonta anjara amin’ny fanoritan-dalana ny ady hevitra ary fampahalalam-baovao mikasika ny raharaha rehetra momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

TITRE II

Missions

Art. 3 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale participe à l’élaboration de la politique nationale de protection sociale. A cet effet, il est consulté sur :

 

 

- les projets de loi et de règlements intéressant la protection sociale ;

- les orientations à donner au système de protection sociale.

2. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale est notamment chargé de :

 

- susciter et favoriser toute initiative de nature à améliorer le système national de protection sociale ;

 

- superviser et coordonner le fonctionnement du système national de la protection sociale ;

 

- formuler des avis sur les questions portant sur la protection sociale.

LOHATENY II

Andraikiny

And 3 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia mandray anjara amin’ny famolavolana ny politikam-pirenena mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona. Amin’izany dia hakan-kevitra izy momba ny :

-volavolan-dàlana sy fitsipika mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona ;

- fanoritan-dàlana homena ny drafitra mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona.

2. ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia miadidy indrindra ny :

- fanentanana sy fanomezana vahana izay tsirin-kevitra rehetra ho enti-manatsara ny drafitra eto amin’ny firenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona ;

- fanaraha-maso ambony sy fandrindrana ny fampandehanana ny drafitra eto amin’ny firenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona ;

- fanomezana ny hevitra mikasika ny raharaha rehetra momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

TITRE III

Organisation

 

CHAPITRE PREMIER

Des organes

Art. 4 - Les organes du Conseil national d’orientation de la protection sociale sont :

*      le Conseil central (CC) ;

*      les Conseils provinciaux (CP) ;

*      l’Assemblée générale (AG) ;

*      le Secrétariat.

 

 

CHAPITRE II

De l’Assemblée générale

Art. 5 - L’Assemblée générale est l’organe délibératif du Conseil national d’orientation de la protection sociale, constitué par l’ensemble des représentants du Conseil central et des Conseils provinciaux.

LOHATENY III

Fandaminana

 

TOKO VOALOHANY

Momba ny rantsa-mangaika

And 4 - Ny rantsa-mangaika ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia :

*      ny Filankevitra foibe (CC) ;

*      ny Filankevi-paritany (CP) ;

*      ny Fivoriambe (AG) ;

*      ny Sekretaria.

*       

TOKO II

Momba ny Fivoriambe

And 5 - Ny Fivoriambe no rantsana mpanapa-kevitra ao amin’ny ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona izay ahitana ny solontenan’ny Filankevitra foibe sy ny Filankevi-paritany.

 

CHAPITRE III

Du Conseil central

Art. 6 -

1. Le Conseil central est chargé du suivi et de l’exécution des décisions de l’Assemblée générale.

2. Le Conseil central est composé de 12 membres :

1 Quatre représentants de l’Etat :

- le Ministre chargé de la protection sociale, Président ;

- le Ministre chargé des Finances et de l’Economie ;

- le Ministre chargé de la Santé ;

- le Ministre chargé de la Population.

2 Quatre représentants des employeurs désignés en entente entre leurs organisations respectives, dont :

- deux représentants des organisations et groupements caractère professionnel ;

- deux représentants des professions libérales.

3. Quatre représentants des travailleurs désignés en entente entre leurs organisations, dont :

- deux représentants des travailleurs salariés ;

- deux représentants des travailleurs indépendants.

 

Art. 7 -

1. Les membres du Conseil central sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la protection sociale sur proposition des organismes concernés.

2. Le représentant titulaire est remplacé, le cas échéant, par un représentant suppléant.

 

Art. 8 - La durée du mandat des membres du Conseil national d’orientation de la protection sociale est fixée à deux ans renouvelable une fois.

 

TOKO III

Momba ny Filankevitra foibe

And 6 -

1. Ny Filankevitra Foibe no miandraikitra ny fizohina sy ny fanatanterahana ny hevitra notinapaky ny Fivoriambe ;

2. Ny Filankevitra Foibe dia misy mpikambana 12 :

1 Efatra solontenan’ny fanjakana :

- ny Minisitra miadidy ny mpiara-belona, Filoha ;

 

- ny Minisitra miadidy ny Fitantanam-bola sy Toekarena ;

- ny Minisitra miadidy ny Fahasalamana ;

- ny Minisitra miadidy ny Mponina.

2 Efatra solontenan’ny mpapiasa notendrena miaraka amin’ny fankatoavan’ireo fikambanana isanisany ka :

- roa solontenan ny fikambanana sy vondrona manana endrika asa amn-draharaha ;

- roa solontenan’ny asa aman-draharaha malalaka.

3. Efatra solontenan’ny mpiasa notendrena miaraka amin’ny fankatoavan’ireo fikambanana misy azy, ka :

- roa solontenan’ny mpiasa mpikarama ;

- roa solontenan’ny mpiasa mahaleo-tena.

 

 

And 7 -

1. Ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra foibe dia tendrena amin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona araka ny tolon-kevitra any amin’ny antokon-draharaha voakasika. ;

2. Ny solontena tompon-toerana dia soloin’ny solontena mpisolo toerana raha ilaina.

 

And 8 - Roa taona azo avozina indray mandeha ny faharetan’ny fotoam-piasan’ny mpikambana ao amin’ny Filankevim-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

CHAPITRE IV

Des conseils provinciaux de protection sociale

 

Art. 9 - Il est créé des Conseils provinciaux qui seront consultés sur les décisions à prendre au niveau national en matière de protection sociale.

 

 

Art. 10 - Un arrêté pris par le Ministre chargé de la protection sociale constatera la création des Conseil provinciaux de protection sociale et en précisera autant que de besoin l’organisation, la composition et le fonctionnement.

 

 

CHAPITRE V

Du secrétariat

 

Art. 11 -

1 le secrétariat du Conseil national d’orientation de la protection sociale est assuré par le président du Comité technique consultatif et un représentant de la Direction de la protection sociale du ministère chargé de la Protection sociale.

2 Les membres du secrétariat sont désignés par le Ministre chargé de la protection sociale.

TOKO IV

Momba ny Filankevi-paritany momba ny fiahiana ny mpiara-belona

 

And. 9 - Atsangana ny Filankevi-paritany izay hakan-kevitra amin’ireo fanapahan-kevitra ho raisina eo amin’ny ambaratongan’ny firenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

 

And 10 - Ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona no ahitana fototra ny fananganana ny Filankevi-paritany momba ny fiahiana ny mpiara-belona ary hanondro mazava araka ny ilàna izany ny fandaminana, ny ho ao anatiny ary ny fomba fiasany.

TOKO V

Momba ny sekretaria

And 11 -

1 Ny sekretarain’ ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia iandraiketan’ny filohan’ny komity teknika fakan-kevitra sy solontena iray avy amin’ny Foibem-pitondrana ny fiahiana ny mpiara-belona.

2 Ireo mpikambana ao amin’ny sekretaria dia tandren’ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona.

 

 

TITRE IV

Fonctionnement

Art. 12 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale se réunit en assemblée générale ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président ou en Assemblée générale extraordinaire à la demande du tiers de ses membres et sur convocation de son président.

2. La date de réunion et les points de l’ordre du jour sont fixés par le président.

 

3. les documents relatifs à l’ordre du jour sont joints à la convocation qui doit être adressée aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le président ou le tiers des membres .

 

 

 

Art. 13 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale délibère valablement si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

2. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation doit être faite dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion. Dans ce cas, le Conseil national d’orientation de la protection sociale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

3. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents, après négociation

 

4. Le vote se fait à main levée.

 

Art. 14 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale peut faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

2. Par ailleurs, il peut constituer en son sein des commissions techniques spécifiques chargées d’examiner et d’émettre des propositions sur toutes questions relatives à la protection sociale.

 

 

TITRE V

Dispositions transitoires

 

Art. 15 -

1. Jusqu’à la mise en place des conseils provinciaux de protection sociale, l’Assemblée générale est constituée par les membres du conseil central.

2. Cette Assemblée générale sera chargée d’élaborer un règlement intérieur.

 

 

TITRE VI

Dispositions diverses

Art. 16 - Les travaux du Conseil national d’orientation de la protection sociale devront recevoir l’approbation du conseil national de l’emploi. De même le Conseil national de l’emploi devra recourir au Conseil national d’orientation de la protection sociale pour toute question qui a des répercussions sur la protection sociale.

 

 

 

 

Art. 17 - les modalités d’application du présent décret seront autant que de besoin précisés par arrêté du Ministre chargé de la protection sociale.

 

Art. 18 - Le Ministre chargé de la protection sociale, le Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre chargé de l’Industrialisation et de l’Artisanat, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de la Population et de la Solidarité, le Ministre chargé de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République. .

 

LOHATENY IV

Fampandehanan-draharaha

And 12 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia manao fivoriambe ara-potoana indroa isan-taona ahay araka ny fiantsoana ataon’ny filohany na manao Fivoriambe tsy ara-potoana araka ny fangatahan’ny iray ampahatelon’ny mpikambana ao aminy araka ny fiantsoana ataon’ny filohany.

2. Ny vaninandro anaovana ny fivoriana sy ny zavatra ao amin’ny fandaharam-potoana dia feran’ny filoha ;

3. Ny taratasy firaketana mikasika ny fandaharam-potoana dia ampiarahina amin’ny fiantsoana izay tsy maintsy atao tonga any amin’ny mpikambana 15 andro ahay alohan’ny vaninandro anaovana ny fivoriana, afa-tsy raha hoe misy fahamehana tsapan’ny Filoha n any ampahatelon’ny mpikambana.

 

And 13 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia manapa-kevitra ara-dalana raha ohatra ka tong any roa ampahatelon’ny mpikambana farafaharatsiny.

2. Raha tsy tratra ny isa dia hisy finatsoana fanindroany hatao ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro ny vaninandr anaovana ny fivoriana voalohany. Amin’io fotoana io, ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia afaka manapa-kevitra ara-dalàna na firy na firy isan’ny mpikambana tonga.

3. Ny fanapahan-kevitra rehetra dia izay lany eran’ny antsasa-manilan’ny mpikambana tonga taorian’ny fifampiraharahana.

4. Tsanga-tanana no anaovana ny latsa-bato.

 

And 14 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia afaka miantso izay olona hitany fa ilaina hakan-kevitra noho ny fahaizana manokana ananany.

2. Ankoatr’izany dia afaka manangana vaomiera teknika manokana ao anatiny izy hiadidy ny fandinihana sy famoahana tolo-kevitra mikasika ny raharaha rehetra momba ny fiahiana ny piara-belona.

 

LOHATENY V

Fepetra tetezamita

 

And 15 -

1. Mandra-pametrahana amin’ny toerany ny Filankevi-paritany momba ny Fiahiana ny mpiara-belona, ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra foibe no atao hoe Fuvoriambe.

2. Io Fivoriambe io no hiandraikitra ny famolavolana ny fitsipika anaty.

 

 

LOHATENY VI

Fepetra samihafa

Art. 16 - Ny asan’n ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavan’ny Filankevi-pirenena momba ny fampisahanan’asa. Toy izany koa ny Filankevi-pirenena momba ny fampisahanan’asa dia tsy maintsy miantehatra amin’ ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona amin’ny raharaha rehetra izay misy fiantraikany amin’ny fiahiana ny mpiara-belona.

 

Art. 17 - Ny fombafomba fampiharana ity didim-panjakana ity raha ilaina, dia ho faritan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny fiahiana ny mpiara-belona.

 

And 18 - Ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona, ny Minisitra miadidy ny Fitantanam-bola sy Toekarena, ny Minisitra miadidy ny fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa-tanana, ny Minisitra miadidy ny Fahasalamana, ny Minisitra miadidy ny Mponina sy ny Firaisankina, ny Minisitra miadidy ny Fambolena no miandraikitra, araka ny tandrify azy avy, ny fampiharana ity didim-panjakana ity izay ho raiketina am-boky sy havoaka amin’ny gzetim-panjakan’ny Repoblika..

 

 

 

 

DECRET N° 99-131 DU 17 FEVRIER 1999

DECRET N° 99-131

DU 17 FEVRIER 1999

portant organisation et fonctionnement du Conseil national d’orientation de la protection sociale

(JO n°2612 du 22.11.99 p. 3322)

 

TITRE PREMIER

Généralités

Article premier - Il est institué auprès du ministère chargé de la Protection sociale, en application de l’article 3 de la loi n° 94-026 du 17 novembre 1994 portant Code de la Protection sociale : un Conseil national d’orientation de la protection sociale (CNOPS).

 

 

 

Art. 2 - Le Conseil national d’orientation de la protection sociale est un organisme tripartite d’orientation, de concertation et d’information sur toutes les questions relatives à la protection sociale.

DIDIM-PANJAKANA N° 99-131

TAMIN’NY 17 FEBROARY 1999

andaminana sy ampandehanana ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona

(idem)

 

LOHATENY VOALOHANY

Famaritana ankapobeny

 

Andininy voalohany - Ajoro ao amin’ny minisitera miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona, ho fampiharana ny andininy faha-3 amin’ny lalàna laharana faha-94-026 tamin’ny 17 novambra 1994 anaovana ny Fehezan-dalàna mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona (CNaPS).

 

And 2 - Ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia antokon-draharaha handraisan’ny telo tonta anjara amin’ny fanoritan-dalana ny ady hevitra ary fampahalalam-baovao mikasika ny raharaha rehetra momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

TITRE II

Missions

Art. 3 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale participe à l’élaboration de la politique nationale de protection sociale. A cet effet, il est consulté sur :

 

 

- les projets de loi et de règlements intéressant la protection sociale ;

- les orientations à donner au système de protection sociale.

2. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale est notamment chargé de :

 

- susciter et favoriser toute initiative de nature à améliorer le système national de protection sociale ;

 

- superviser et coordonner le fonctionnement du système national de la protection sociale ;

 

- formuler des avis sur les questions portant sur la protection sociale.

LOHATENY II

Andraikiny

And 3 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia mandray anjara amin’ny famolavolana ny politikam-pirenena mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona. Amin’izany dia hakan-kevitra izy momba ny :

-volavolan-dàlana sy fitsipika mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona ;

- fanoritan-dàlana homena ny drafitra mikasika ny fiahiana ny mpiara-belona.

2. ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia miadidy indrindra ny :

- fanentanana sy fanomezana vahana izay tsirin-kevitra rehetra ho enti-manatsara ny drafitra eto amin’ny firenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona ;

- fanaraha-maso ambony sy fandrindrana ny fampandehanana ny drafitra eto amin’ny firenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona ;

- fanomezana ny hevitra mikasika ny raharaha rehetra momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

TITRE III

Organisation

 

CHAPITRE PREMIER

Des organes

Art. 4 - Les organes du Conseil national d’orientation de la protection sociale sont :

*      le Conseil central (CC) ;

*      les Conseils provinciaux (CP) ;

*      l’Assemblée générale (AG) ;

*      le Secrétariat.

 

 

CHAPITRE II

De l’Assemblée générale

Art. 5 - L’Assemblée générale est l’organe délibératif du Conseil national d’orientation de la protection sociale, constitué par l’ensemble des représentants du Conseil central et des Conseils provinciaux.

LOHATENY III

Fandaminana

 

TOKO VOALOHANY

Momba ny rantsa-mangaika

And 4 - Ny rantsa-mangaika ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia :

*      ny Filankevitra foibe (CC) ;

*      ny Filankevi-paritany (CP) ;

*      ny Fivoriambe (AG) ;

*      ny Sekretaria.

*       

TOKO II

Momba ny Fivoriambe

And 5 - Ny Fivoriambe no rantsana mpanapa-kevitra ao amin’ny ny Filankevi-pirenena mpanoro làlana momba ny fiahiana ny mpiara-belona izay ahitana ny solontenan’ny Filankevitra foibe sy ny Filankevi-paritany.

 

CHAPITRE III

Du Conseil central

Art. 6 -

1. Le Conseil central est chargé du suivi et de l’exécution des décisions de l’Assemblée générale.

2. Le Conseil central est composé de 12 membres :

1 Quatre représentants de l’Etat :

- le Ministre chargé de la protection sociale, Président ;

- le Ministre chargé des Finances et de l’Economie ;

- le Ministre chargé de la Santé ;

- le Ministre chargé de la Population.

2 Quatre représentants des employeurs désignés en entente entre leurs organisations respectives, dont :

- deux représentants des organisations et groupements caractère professionnel ;

- deux représentants des professions libérales.

3. Quatre représentants des travailleurs désignés en entente entre leurs organisations, dont :

- deux représentants des travailleurs salariés ;

- deux représentants des travailleurs indépendants.

 

Art. 7 -

1. Les membres du Conseil central sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la protection sociale sur proposition des organismes concernés.

2. Le représentant titulaire est remplacé, le cas échéant, par un représentant suppléant.

 

Art. 8 - La durée du mandat des membres du Conseil national d’orientation de la protection sociale est fixée à deux ans renouvelable une fois.

 

TOKO III

Momba ny Filankevitra foibe

And 6 -

1. Ny Filankevitra Foibe no miandraikitra ny fizohina sy ny fanatanterahana ny hevitra notinapaky ny Fivoriambe ;

2. Ny Filankevitra Foibe dia misy mpikambana 12 :

1 Efatra solontenan’ny fanjakana :

- ny Minisitra miadidy ny mpiara-belona, Filoha ;

 

- ny Minisitra miadidy ny Fitantanam-bola sy Toekarena ;

- ny Minisitra miadidy ny Fahasalamana ;

- ny Minisitra miadidy ny Mponina.

2 Efatra solontenan’ny mpapiasa notendrena miaraka amin’ny fankatoavan’ireo fikambanana isanisany ka :

- roa solontenan ny fikambanana sy vondrona manana endrika asa amn-draharaha ;

- roa solontenan’ny asa aman-draharaha malalaka.

3. Efatra solontenan’ny mpiasa notendrena miaraka amin’ny fankatoavan’ireo fikambanana misy azy, ka :

- roa solontenan’ny mpiasa mpikarama ;

- roa solontenan’ny mpiasa mahaleo-tena.

 

 

And 7 -

1. Ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra foibe dia tendrena amin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona araka ny tolon-kevitra any amin’ny antokon-draharaha voakasika. ;

2. Ny solontena tompon-toerana dia soloin’ny solontena mpisolo toerana raha ilaina.

 

And 8 - Roa taona azo avozina indray mandeha ny faharetan’ny fotoam-piasan’ny mpikambana ao amin’ny Filankevim-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

CHAPITRE IV

Des conseils provinciaux de protection sociale

 

Art. 9 - Il est créé des Conseils provinciaux qui seront consultés sur les décisions à prendre au niveau national en matière de protection sociale.

 

 

Art. 10 - Un arrêté pris par le Ministre chargé de la protection sociale constatera la création des Conseil provinciaux de protection sociale et en précisera autant que de besoin l’organisation, la composition et le fonctionnement.

 

 

CHAPITRE V

Du secrétariat

 

Art. 11 -

1 le secrétariat du Conseil national d’orientation de la protection sociale est assuré par le président du Comité technique consultatif et un représentant de la Direction de la protection sociale du ministère chargé de la Protection sociale.

2 Les membres du secrétariat sont désignés par le Ministre chargé de la protection sociale.

TOKO IV

Momba ny Filankevi-paritany momba ny fiahiana ny mpiara-belona

 

And. 9 - Atsangana ny Filankevi-paritany izay hakan-kevitra amin’ireo fanapahan-kevitra ho raisina eo amin’ny ambaratongan’ny firenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona.

 

And 10 - Ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona no ahitana fototra ny fananganana ny Filankevi-paritany momba ny fiahiana ny mpiara-belona ary hanondro mazava araka ny ilàna izany ny fandaminana, ny ho ao anatiny ary ny fomba fiasany.

TOKO V

Momba ny sekretaria

And 11 -

1 Ny sekretarain’ ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia iandraiketan’ny filohan’ny komity teknika fakan-kevitra sy solontena iray avy amin’ny Foibem-pitondrana ny fiahiana ny mpiara-belona.

2 Ireo mpikambana ao amin’ny sekretaria dia tandren’ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona.

 

 

TITRE IV

Fonctionnement

Art. 12 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale se réunit en assemblée générale ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président ou en Assemblée générale extraordinaire à la demande du tiers de ses membres et sur convocation de son président.

2. La date de réunion et les points de l’ordre du jour sont fixés par le président.

 

3. les documents relatifs à l’ordre du jour sont joints à la convocation qui doit être adressée aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le président ou le tiers des membres .

 

 

 

Art. 13 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale délibère valablement si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

2. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation doit être faite dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion. Dans ce cas, le Conseil national d’orientation de la protection sociale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

3. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents, après négociation

 

4. Le vote se fait à main levée.

 

Art. 14 -

1. Le Conseil national d’orientation de la protection sociale peut faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

2. Par ailleurs, il peut constituer en son sein des commissions techniques spécifiques chargées d’examiner et d’émettre des propositions sur toutes questions relatives à la protection sociale.

 

 

TITRE V

Dispositions transitoires

 

Art. 15 -

1. Jusqu’à la mise en place des conseils provinciaux de protection sociale, l’Assemblée générale est constituée par les membres du conseil central.

2. Cette Assemblée générale sera chargée d’élaborer un règlement intérieur.

 

 

TITRE VI

Dispositions diverses

Art. 16 - Les travaux du Conseil national d’orientation de la protection sociale devront recevoir l’approbation du conseil national de l’emploi. De même le Conseil national de l’emploi devra recourir au Conseil national d’orientation de la protection sociale pour toute question qui a des répercussions sur la protection sociale.

 

 

 

 

Art. 17 - les modalités d’application du présent décret seront autant que de besoin précisés par arrêté du Ministre chargé de la protection sociale.

 

Art. 18 - Le Ministre chargé de la protection sociale, le Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre chargé de l’Industrialisation et de l’Artisanat, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de la Population et de la Solidarité, le Ministre chargé de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République. .

 

LOHATENY IV

Fampandehanan-draharaha

And 12 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia manao fivoriambe ara-potoana indroa isan-taona ahay araka ny fiantsoana ataon’ny filohany na manao Fivoriambe tsy ara-potoana araka ny fangatahan’ny iray ampahatelon’ny mpikambana ao aminy araka ny fiantsoana ataon’ny filohany.

2. Ny vaninandro anaovana ny fivoriana sy ny zavatra ao amin’ny fandaharam-potoana dia feran’ny filoha ;

3. Ny taratasy firaketana mikasika ny fandaharam-potoana dia ampiarahina amin’ny fiantsoana izay tsy maintsy atao tonga any amin’ny mpikambana 15 andro ahay alohan’ny vaninandro anaovana ny fivoriana, afa-tsy raha hoe misy fahamehana tsapan’ny Filoha n any ampahatelon’ny mpikambana.

 

And 13 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia manapa-kevitra ara-dalana raha ohatra ka tong any roa ampahatelon’ny mpikambana farafaharatsiny.

2. Raha tsy tratra ny isa dia hisy finatsoana fanindroany hatao ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro ny vaninandr anaovana ny fivoriana voalohany. Amin’io fotoana io, ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia afaka manapa-kevitra ara-dalàna na firy na firy isan’ny mpikambana tonga.

3. Ny fanapahan-kevitra rehetra dia izay lany eran’ny antsasa-manilan’ny mpikambana tonga taorian’ny fifampiraharahana.

4. Tsanga-tanana no anaovana ny latsa-bato.

 

And 14 -

1. Ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia afaka miantso izay olona hitany fa ilaina hakan-kevitra noho ny fahaizana manokana ananany.

2. Ankoatr’izany dia afaka manangana vaomiera teknika manokana ao anatiny izy hiadidy ny fandinihana sy famoahana tolo-kevitra mikasika ny raharaha rehetra momba ny fiahiana ny piara-belona.

 

LOHATENY V

Fepetra tetezamita

 

And 15 -

1. Mandra-pametrahana amin’ny toerany ny Filankevi-paritany momba ny Fiahiana ny mpiara-belona, ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra foibe no atao hoe Fuvoriambe.

2. Io Fivoriambe io no hiandraikitra ny famolavolana ny fitsipika anaty.

 

 

LOHATENY VI

Fepetra samihafa

Art. 16 - Ny asan’n ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavan’ny Filankevi-pirenena momba ny fampisahanan’asa. Toy izany koa ny Filankevi-pirenena momba ny fampisahanan’asa dia tsy maintsy miantehatra amin’ ny Filankevi-pirenena mpanoro lalana momba ny fiahiana ny mpiara-belona amin’ny raharaha rehetra izay misy fiantraikany amin’ny fiahiana ny mpiara-belona.

 

Art. 17 - Ny fombafomba fampiharana ity didim-panjakana ity raha ilaina, dia ho faritan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny fiahiana ny mpiara-belona.

 

And 18 - Ny Minisitra miadidy ny Fiahiana ny mpiara-belona, ny Minisitra miadidy ny Fitantanam-bola sy Toekarena, ny Minisitra miadidy ny fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa-tanana, ny Minisitra miadidy ny Fahasalamana, ny Minisitra miadidy ny Mponina sy ny Firaisankina, ny Minisitra miadidy ny Fambolena no miandraikitra, araka ny tandrify azy avy, ny fampiharana ity didim-panjakana ity izay ho raiketina am-boky sy havoaka amin’ny gzetim-panjakan’ny Repoblika..

 

 

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement