//-->

Décrets 346

Décret n° 97-1456 du 18 décembre 1997

Décret n° 97-1456 du 18 décembre 1997 portant réglementation de la pêche dans les eaux continentales et saumâtres du domaine public de l’Etat

(J.O n° 2513 du 22.6.98 p.1841)

 

Didim-panjakana n° 97-1456

tamin’ny 18 desambra 1997

manisy fitsipika ny fanjonoana any amin’ny rano an-tanety sy rano matsaboka ao amin’ny tanim- panjakana

(idem)

 

 

Article premier - En application des dispositions de l’ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993, notamment en ses articles 1, 12, 13 et 14, la pêche dans les eaux continentales et saumâtres du domaine public de l’Etat est réglementée par les dispositions du présent décret et de ses textes d’application.

 

Andininy voalohany - Ho fampiharana ny fepetra voalazan’ny hitsivolana laharana faha-93-022 tamin’ny 4 mey 1993, indrindra fa ny andininy voalohany, faha-12, faha-13, sy faha-14 ao aminy, ny fanjonoana any amin’ny rano an-tanety sy ny rano matsaboka ao amin’ny tanim-panjakana dia voafehin’ny fepetra voalazan’ity didim-panjakana ity sy ny rijan-teny fampiharana azy.

 

Art. 2 - Au sens du présent décret, la pêche susmentionnée est celle qui recourt à l’utilisation de moyens (barrages, nasses) ou engins (filets, éperviers) pour capturer les poissons et autres aquatiques consommables (anguilles, camarons, bichiques).

Ces moyens et engins feront l’objet d’un arrêté précisant les mesures à prendre et les dimensions minimales des mailles à autoriser.

Une telle pêche peut être effectuée avec ou sans embarcation.

 

And. 2 - Araka ity didim-panjakana ity, ny fanjonoana voalaza etsy ambony dia iay mampiasa ny fitaovana (tohodrano, vovo) na ireo fitaovana (harato, harato éperviers) handratoana ny trondro na ny biby hafa fiompy anaty rano azo hanina (amalona, camarons, bichiques).

 

Ireo fomba sy fitaovana ampiasaina dia hanaovana didim-pitondrana iray hametra ny fepetra ho raisina sy ny fara-fahaben’ny mason-karato ahazoana alàlana.

Izany jono izany, dia azo atao na misy na tsy misy lakan-drafitra.

Art. 3 - Dans ces eaux, le droit de la pêche peut être concédé à des particuliers, à des groupements de pêcheurs ou à des collectivités moyennant paiement de redevance. Les autorisations sont délivrées ou renouvelées par le chef du Service ou de la circonscription de la pêche et des ressources halieutiques pour une durée maximum de cinq ans.

 

And. 3 - Ao amin’ireo rano ireo, ny alàlana hanjono dia azo omena an’olon-tsotra, fikambanana mpanjona na vondron’olona izay nandoa ny vola. Ny fahazoan’dàlana dia omena sy havaozin’ny lehiben’ny Sampan-draharaha na ny fari-piadidian’ny jono sy ny haren’ny atirano mandritra ny 5 taona farafahabetsany.

Art. 4 - Les autorisations sont individuelles et nominatives. Elles ne peuvent être ni transférées ni cédées.

 

And. 4 - Ny fahazoan-dàlana dia ho an’olon-tokana sy amin’ny anaran’ny tena. Tsy azo afindra izy na hafoy an’olon-kafa.

Art. 5 - Une autorisation donne droit à l’obtention de cinq (5) permis de pêche au maximum. Le permis de pêche est délivré par le chef de Service ou de la circonscription concernée sur demande du titulaire de l’autorisation. Le permis est individuel et fait l’objet de paiement de redevance mentionné à l’article 3 supra.

 

And. 5 - Ny fahazoan-dàlana iray dia ahafahana mahazo fanomezan-dàlana hanjono dimy farafahabetsany. Ny fanomezan-dàlana hanjono dia omen’ny lehiben’ny sampan-draharaha na ny fari-piadidiana voakasika, rehefa nanao fangatahana ny tompon’ilay fahazoan-dàlana. Ny fanomezan-dàlana dia ho an’olon-tokana ary handoavana vola araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-3 etsy ambony.

 

Art. 6 - Les autorisations et les permis sont valables uniquement dans les régions ou plans d’eaux accordés pour l’exploitation. Ils doivent être présentés à toute réquisition. L’absence d’autorisation ou de permis entraîne la saisie des produits et des engins de pêche, dont la procédure sera précisée par voie réglementaire.

 

And. 6 - Ny fahazon-dàlana sy fanomezan-dàlana dia tsy hanan-kery raha tsy ao amin’ny faritra na toerana misy rano ekena ho trandrahina. Haseho foana izany rehefa takiana. Ny tsy fisian’ny fahazoan-dàlana na fanomezan-dàlana dia mitarika ny fanagiazana ireo vokatra sy fitaovana enti-manjono, ary ho hamafisina amin’ny alalan’ny didy amam-pitsipika ny paika arahina amin’izany.

 

Art. 7 - Le Ministre chargé de la Pêche et des Ressources halieutiques peut suspendre par voie réglementaire la pêche dans une région ou même sur un plan d’eau donné s’il le juge indispensable pour la protection de la ressource. Dans ce cas, les titulaires d’autorisation ne peuvent pas prétendre au remboursement de la totalité ou d’une partie de redevance payée ou à un quelconque dédommagement.

 

And. 7 - Ny Minisitra miandraikitra ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano dia afaka mampiato amin’ny alàlan’ny didy amam-pitsipika ny fanjonoana ao amin’ny faritra iray na toerana misy rano iray aza, raha heverina fa tokony ilaina izany mba ho fiarovana ny hazandrano tsy ho lany tamingana. Amin’izay fotoana izay, ny tompon’ny fahazoan-dàlana dia tsy afaka miandrandra famerenana ampahany na manontolo ny vola aloa na koa ny onitra hafa.

 

Art. 8 - La pêche à la ligne et la pêche récréative liée à des activités touristiques sont libres si elles sont pratiquées sur les berges, sur le bord du lac ou de rivière. L’utilisation d’embarcation motorisée ou non motorisée pour la pêche récréative, pour des activités sportives ou divertissement doit avoir l’autorisation préalable du chef de Service ou du chef de la circonscription de la pêche et des Ressources halieutiques concerné.

And. 8 - Ny fanjonoana amin’ny alàlan’ny haranjono na fanjonoana ho fialam-boly mifandray amin’ny asam-pizahan-tany, dia malalaka, raha hatao eny amoron-drano, na farihy na renirano izy. Ny fampiasana ny lakan-drafitra misy motera na tsia, ho an’ny fanjonoana fialam-boly na asam-panatanjahan-tena na fialam-boly dia tsy maintsy ahazoana alàlana mialoha avy amin’ny lehiben’ny fari-piadidiana ny fanjonoana sy ny haren’ny atirano voakasik’izany.

 

Art. 9 - Des arrêtés du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources halieutiques préciseront les procédures d’octroi et de renouvellement de l’autorisation et de permis de pêche, la forme et le contenu du permis, les montants et les modalités de paiement et la destination de la redevance. Des arrêtés du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources halieutiques fixeront la période d’ouverture de chaque Lac selon sa ou ses spécificité(s).

 

And. 9 - Ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano, no hamaritra ny paika fanomezana sy ny fanavaozana ny fahazoan-dàlana ary ny fanomezan-dàlana hanjono, ny endrika sy ny votoatin’ny fanomezan-dàlana, ny tontaly sy ny fomba handoavana ary ny fitobian’ny vola haloa, didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano no hametra ny fotoana hisokafan’ny farihy tsirairay araka ny na ireo mampiavaka azy.

 

Art. 10 - L’inobservation des dispositions stipulées dans le présent décret et les textes pris pour son application fera l’objet d’une lettre d’avertissement du Ministre chargé de la Pêche et des ressources halieutiques et, en cas de récidive, il sera procédé au retrait de l’autorisation et du permis de pêche sans que le titulaire puisse prétendre à aucun dédommagement ou remboursement de la redevance.

 

And. 10 - Ny tsy fanarahana ny fepetra voalazan’ity didim-panjakana ity sy ny rijan-teny noraisina ho fampiharana azy, dia hanaovana taratasy fampitandremana avy amin’ny Minisitra miandraikitra ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano, ary raha mbola misy famerenana amin’izany, dia hatao ny fanatsoahana ny fahazoan-dàlana sy ny fanomezan-dàlana, ary amin’izany, ny tompony dia tsy afaka miandrandra onitra na dia kely aza na famerenana ny vola haloa.

Art. 11 - Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies selon les réglementations en vigueur.

 

And. 11 - Ny fandikana atao amin’ny fepetra voalazan’ity didim-panjakana ity dia voahenjika araka ny fitsipika manan-kery.

Art. 12 - Les réglementations en vigueur non contradictoires à celles du présent décret restent applicables.

 

And. 12 - Ny fitsipika manan-kery ka tsy mifanohitra amin’izay voalazan’ity didim-panjakana ity, dia hampiharina hatrany.

Art. 13 - Le Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre de l’Elevage, le Ministre du Commerce et de la Consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

And. 13 - Ny Minisitry ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano, ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena, ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Tetibola, ny Minisitry ny Fiompiana, ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, no miandraikitra araka ny tandrify azy avy, ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao izay havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement