//-->

Décrets 358

DECRET N° 976948 DU 4 JUILLET 1997

DECRET N° 97-948

DU 4 JUILLET 1997

portant réorganisation des juridictions de l’ordre judiciaire, modifiant et remplaçant les tableaux I et II et abrogeant les tableaux III et IV annexés au décret n° 73-334 du 23 novembre 1973 (JO n°2451 du 01.09.97p.1847) modifié et complété par décret n°99-009 du 13 janvier 1999 (JO n°2563 du 01.03.99 p. 884) et décret n° 2000-138 du 01.03.00 (JO n°2633 du 27.03.00 p.1616)

 

 

Article premier - Les tableaux I et II annexés au décret n°73-334 du 23 novembre 1973 portant réorganisation des juridictions de l’ordre judiciaire sont modifiés et remplacés par le tableau annexé au présent décret .

 

 

 

Art. 2 - Les ressorts des cours d’appel et des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret .

 

Art. 3 - Les tableaux III et IV relatifs aux sections de tribunaux de première instance et aux tribunaux de rattachement des sections sont et demeurent abrogés.

 

Art. 4 - A titre transitoire les sections de tribunaux continueront à fonctionner selon leur structure actuelle. Leur mise en place effective en tant que tribunaux de première instance résultera d’un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice .

 

 

 

Art. 5 - Toutes dispositions contraires antérieures au présent décret sont et demeurent abrogées .

DIDIM-PANJAKANA N°97-948

TAMIN’NY 4 JOLAY 1997

anavaozana ny fandaminana ireo antokom-pitsarana amin’ny rafim-pitsarana ankapobeny, anovana sy anoloana ny tabilao I sy II ary anafoanana ny tabilao III sy IV mitovana amin’ny didim-panjakana n°73-334 tamin’ny 23 novambra 1973 (idem) .

 

 

 

 

Andininy voalohany - Ovàna ary soloina amin’ny tabilao ampiarahina amin’ity didim-panjakana ity ny tabilao I sy II mitovana amin’ny didim-panjakana laharana faha 73-334 tamin’ny 23 novambra 1973 anavaozana ny fandaminana ireo antokom-pitsarana amin’ny rafi-pitsarana ankapobeny .

 

And 2 - Ny fari-piadidian’ny fitsarana ambony sy ireo tribonaly ambaratonga voalohany dia ferana araka ny tabilao atovana ity didim-panjakana ity .

 

And 3 - Foanana ary foana ny tabilao III sy IV mikasika ny sampam-pitsarana ambaratonga voalohany sy ny tribonaly iankinan’ny sampam-pitsarana .

 

And 4 - Mandritry ny fotoana tetezamita, dia hitohy araka izao rafitra misy azy izao ny fampandehanan-draharaha ary amin’ireo sampam-pitsarana. Ny fametrahana azy tanteraka ho fitsarana ambaratonga voalohany dia ho raiketina amin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny Mpitahiry ny kasem-panjakana sady Ministry ny Fitsarana .

 

And 5 - Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin’ity didim-panjakana ity .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU ANNEXE

 

 

 

COUR D’APPEL

______________

 

 

 

 

A

 

 

N

 

 

T

 

 

A

 

 

N

 

 

A

 

 

R

 

 

I

 

 

V

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

I

 

A

 

N

 

 

 

 

 

A

 

R

 

A

 

N

 

T

 

S

 

O

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

A

 

 

H

 

 

A

 

 

J

 

A

 

 

N

 

 

G

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

Tribunaux

de première

instance

_______________

Antananarivo

 

 

 

 

 

Arivonimamo

(D.99-009 du

13-01-99)

 

Ankazobe

(D.99-009 du

13-01-99)

 

Antsirabe

 

Miarinarivo

(D.2000-138 du01.03.00)

 

 

Ambatolampy

 

 

Toamasina

 

 

 

Ambatondrazaka

 

 

 

Maroantsetra

 

Vatomandry

 

 

Moramanga

 

 

Fianarantsoa

 

 

Farafangana

 

 

Ambositra

 

 

Manakara

 

Mananjary

 

 

Ihosy

 

Toliara

 

Tolagnaro

 

 

Morondava

 

 

Miandrivazo,

 

Morombe

 

Ankazoabo

 

Betroka

 

Ampanihy

 

 

Mahajanga

 

Maintirano

 

Mandritsara

 

 

Maevatanàna

(D. 2000-138 du 01.03.00)

 

Port-Bergé

 

 

Besalampy

 

Mitsinjo

 

Tsaratanàna

 

Analalava

 

 

 

Antsiranana

 

 

Antalaha

 

Nosy Be

 

Ambanja

 

 

CLASSE

 

______________

Première

 

 

 

 

 

Deuxième

 

 

 

Deuxième

 

 

 

Première

 

Deuxième

 

 

 

 

Deuxième

 

 

Première

 

 

 

 

Première

 

 

Deuxième

 

Deuxième

 

 

Deuxième

 

 

Première

 

 

Première

 

 

Première

 

 

Deuxième

 

Deuxième

 

 

Deuxième

 

Première

 

Première

 

 

Première

 

 

Deuxième

 

Deuxième

 

Deuxième

 

Deuxième

 

Deuxième

 

 

Première

 

Première

 

Deuxième

 

 

Deuxième

 

 

 

Deuxième

 

 

Deuxième

 

Deuxième

 

Deuxième

 

Deuxième

 

 

 

Première

 

 

Première

 

Deuxième

 

Deuxième

 

 

RESSORT

 

________________________

Antananarivo- Renivohitra,

Antananarivo- Avaradrano,

Antananarivo-Atsimondrano,

Anjozorobe,Manjakandriana,

Ambohidratrimo

 

Arivonimamo.

 

 

 

Ankazobe

 

 

 

Antsirabe,Betafo,Faratsiho

 

Miarinarivo,Soavinandriana,

Tsiroanomandidy, Fenoarivobe

 

 

Ambatolampy,Andramasina,

Antanifotsy

 

Toamasina,Brickaville,Sainte Marie, Fénérive, Vavatenina,Soanierana Ivongo

 

Ambatondrazaka,Andilamena, Andriamena

 

Maroantsetra,Mananara

 

Vatomandry,Marolambo,

Mahanoro

 

Moramanga,Anosibe an’Ala

 

 

Fianarantsoa,Ambohimaha-soa,Ambalavao,Ikalamavony

 

Farafangana,Vangaindrano,Midongy Atsimo, Vondrozo

 

Ambositra, Fandriana,

Ambatofinandrahana

 

Manakara,Vohipeno

 

Mananjary, Ifanadiana, NosyVarika, Fort Carnot

 

Ihosy, Ivohibe, Iakora

 

Toliary, Betioky, Sakaraha

 

Tolagnaro, Ambovombe,

Amboasary, Tsihombe

 

Morondava, Belo-sur-Tsiri-

bihina, Mahabo

 

Miandrivazo

 

Morombe, Manja

 

Ankazoabo, Beroroha

 

Betroka, Bekily

 

Ampanihy, Beloha

 

 

Mahajanga, Marovoay

 

Maintirano, Morafenobe,

Antsalova

Mandritsara, Befandriana

Avaratra

 

Maevatanàna, Ambato-Boéni,Kandreho

 

 

Port-Bergé, Mampikony

 

 

Besalampy

 

Mitsinjo,Soalala

 

Tsaratanàna

 

Analalava, Antsohihy, Bealanana

________________________

 

Antsiranana, Ambilobe,

Vohémar

 

Antalaha, Sambava, Andapa

 

Nosy Be

 

Ambanja

 

 

 

 

Kilasy

Faritra

iadidiany

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement