//-->

Décrets 396

Décret n° 83-970 du 16 décembre 1993

Décret n° 93-970 du 16 décembre 1993

portant création d'un Groupement de Sécurité présidentielle

 

Didim-panjakana n°93-970

tamin’ny 16 desambra 1993

ananganana ny Vondron-tafika fiaro ao amin’ny Fiadidianan’ ny Repoblika

 

Le Président de la République de Madagascar, Chef Suprême des Forces armées,

Vu la Constitution,

Vu l'ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur Ies hauts emplois,

 

Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 modifié par le décret n° 85-207 du 1er juillet 1985 portant réglementation des hauts emplois de l’Etat,

 

 

Vu le décret n° 75-202 du 3 octobre 1975 portant création des Forces armées,

Vu le décret n°75-013 du 16 juin 1975 portant changement d'appellation de la Zandarimaria Nasionaly en Zandarimariam-pirenena,

Ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Lehibe faratampon’ny Foloalindahy,

Araka ny Lalàmpanorenana,

Araka ny hjtsivolana laharana faha 93-027 tamjn’ny 13 mey 1993 mikasika ny fitsipika momba ny asam-panjakana ambaratonga ambony,.

Araka ny didim-panjakana laharana faha-76-132 tamin'.ny 31 marsa 1976 novàn'ny djdim-panjakana laharana faha 85-207 tamin’ny 1 jolay 1985 manisy fitsipika momba ny asam-panjakana ambaratonga ambony,

Araka ny didim-panjakana laharana faha 75-202 tamin'ny 3 oktobra 1975 ananganana ny Foloalindahy,

Araka ny didim-panjakana laharana faha 75-013 tamin'ny 16 jona 1975. anovana ny anaran'ny Zandarimaria Nasionaly ho Zandarimariam-plrenena,

Vu le décret n° 79-148 du 15 juin 1979 portant création de l'Etat-Major général de l'Armée populaire,

Vu le décret n° 93-4~6 du 26 août 1993 portant .nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense nationale et chargé de la sécurité publique et du maintien de l'ordre,

 

Vu les décrets n° 93-468 du 26 août 1993 et n° 93-547 du 1er octobre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement,

 

Vu le décret n° 93-507 du 10 septembre 1993 fixant les attributions du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Forces armées ainsi que l'organisation générale de son ministère,

 

Décrète :

 

Araka ny djdim-panjakana laharana faha 79-148 tamin'ny 15 jona 1979 ananganana ny Etamazaoro jeneralin'ny Tafi-bahoaka,

Araka ny didim-panjakana laharana faha 93-466 tamin’ny 26 aogositra 1993 anendrena ny Praiminisitra sady Lehiben'ny Governemanta, Minisitry ny Fiarovam-pirenena, miandraikitra ny Filaminam-bahoaka, sy ny Fitandroana ny fandriampahalemana,

Araka ny didim-panjakana laharana faha 93-468 tamjn'ny 26 aogositra 1993 sy lahafana faha 93-547 tamin’ny.1 oktobra 1993 anedrena ny mambra ao amin'ny Governemanta,

Araka ny didim-pànjakana .Iaharana faha 93-507 tamin’ny 10 septambra 1993 manondro ny anjara raharahan'ny. Minisitra delege ao amin'ny Primatiora, miandraikitra ny Foloalindahy ary koa ny fandaminana ankapobe ny minisiterany,

Dia mamoaka izao didy lizao :

 

Article premier - Il est créé auprès de la Présidence de la République un Groupement se sécurité Présidentielle (GSP).

 

Art. 2 - En cas besoin, le Groupement de Sécurité Présidentielle peut demander à l'Etat Major général de l'Armée et/ou au Commandement de la Zandarimariam-pirenena de lui .fournir les personnels pour constituer son effectif, et les matériels.

 

Andininy yoalohany - Atsangana eo anivon'ny Fjadidiana ny Repoblika ny Vondron-tafika fiaro ao amin'ny Fiadidiana ny Repoblika (GSP).

 

And. 2 - Raha toa ka ilaina, ny Vondron-tafika fiaro ao amin'ny Fiadidiana ny Repoblika dia afaka mangataka amin'ny Etamazaoro jeneralin'ny Tafika sy/na amin'ny Mpifehy ny Zandarimariam-pirenena hanome azy ny mpandraharaha hanangana ny olona ao aminy sy ny fitaovana.

 

Art. 3 -.L'organisation et le fonctionnement du Groupement de Sécurité Présidentielle seront fixés .par des textes réglementaires,

 

Art. 4 - Les dispositions du décret n° 93-228 du 23 avril 1993 portant création d'un. Groupement de Sécurité Présidentielle sont et demeurent abrogées,

 

And. 3 -Ny fandaminana sy ny farnpandehanana ny Vondron- tafika fiaro ny Fiadidiana ny Repoblika dia hoferana araka ny rijan-tenin-dalàna.

 

And. 4. -Foanana ary dia foana .ny didim-panjakana laharana faha 93-228 tamin'ny 23 aprily 1993 ananganana ny Vondron-tafika fiaro ny Fiadidiana ny Repoblika.

 

Art. 5 - Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Forces armées, le Ministre des. Finances et du Budget, sont chargés; chacun en ce qui Ie concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République,

 

Fait à Antananarivo, le 16 décembre 1993.

Albert ZAFY.

 

And. 5 - Ny Minisitra delege ao amin'ny Primatiora, miandraikitra ny Foloalindahy, ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola no mianndraikitra, araka ny tandrify azy avy,. ny fanatanerahana izao didim-panjakana izao, izay havoaka amin'ny Gazetim-panjakan' ny Repoblika. .

 

Natao tao Antananarivo, ny 16 desambra 1993.

Albert ZAFY.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Francisque RAVONY.

 

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre

chargé des Forces armées,

Général de Brigade Charles RABENJA.

 

Le Ministre des. Finances et du Budget,

Yvon José RASERIJAONA.

 

Avy amin'ny Filohan’ny

Repoblikan'i Madagasikara :

Ny Praiminisitra sady Lehiben’ny Governemanta,

Francisque RAVONY.

 

Ny Minisitra delege ao amin’ny Primatiora,

miandraikitrq ny Foloalindahy,

Général de Brigade Charles RABENJA.

 

Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola, .

Yvon José RASERIJAONA.

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement