//-->

Ordonnance 32

ORDONNANCE N°83-008

ORDONNANCE N°83-008

du 5 mars 1983

portant attribution au président du comité exécutif ayant une ou des Zones d’Aménagement Foncier (ZAF) dans les limites de sa circonscription, des fonctions de commissaire aux affaires immobilières, ratifiée, après amendement, par la loi n°83-014 du 30 juin 1983. (J.O. n°1568 du 4.7.83, p. 1521)

 

Article premier. – Sont dévolues au président du comité exécutif du Fivondronam-pokontany ayant une ou des Zones d’Aménagement Foncier (ZAF) dans les limites de sa circonscription, toutes les fonctions dévolues au commissaire aux affaires immobilières, qu’il exercera sous la tutelle du président du comité exécutif du faritany et du ministère titulaire.

 

Pour les zones d’aménagement foncier interférentes à deux ou plusieurs Fivondronampokontany, l’exercice des fonctions dévolues au commissaire aux affaires immobilières est laissé à la charge du président du comité exécutif du faritany.

 

Art. 2. – Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

HITSIVOLANA N° 83-008

tamin’ny 5 mars 1983

mampisahana ny filohan’ny komity mpanatanteraka ma-nana faritra fanajariana tany iray na maromaro ao amin’ny fari-piadidiany ireo asan’ny mpiandraiki-draharaha mo-mba ny fizakana tany

(Idem)

 

 

 

 

Andininy voalohany. – Omena iandraiketan’ny filohan’ny komity mpanatanteraka ao amin’ny Fivondronampokotany manana faritra fanajariana ny tany iray na maromaro ao amin’ny fari-piadi- diany, ireo asa rehetra nosahanin’ ny mpiandraiki-draharaha momba ny fizakan-tany izay ataony eo ambany fiahian’ny filohan’ny komity mpanatanteraky ny Faritany sy ny ministera mpiahy.

 

Amin’ny faritra fanajariana tany itambaran’ny Fivondronampokon-tany roa na maromaro dia apetraka eo ambany fiadidian’ny filohan’ny komity mpanatateraky ny faritany ireo andraikitra nosahanin’ny mpi-andraiki-draharaha momba ny fizakan-tany.

 

And. 2. – Foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra mifanohitra amin’izao hitsivolana izao.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement