//-->

Ordonnance 41

ORDONNANCE N° 76-051 DU 29 DECEMBRE 1976

 

ORDONNANCE N° 76-051 DU 29 DECEMBRE 1976

portant amnistie (J.O. n° 1162 du 31.12.76, p. 3080)

 

 

Article premier - Sont amnistiés les faits commis au cours ou à l'occasion des «événements scolaires» de septembre 1976 ayant motivé des assignations résidence fixe ainsi que des poursuites judiciaires.

 

 

Art. 2 - L'amnistie n'entraîne pas restitution des armes, objets et documents qui ont été saisis entre les mains des auteurs de ces faits ou à l'occasion de ceux-ci.

 

(Ord. n° 77-056 du 17.9.77 : J.O. n°1212 su 1.10.77, p.2541) Elle entraîne la remise des sanctions disciplinaires.

 

Les bénéficiaires des dispositions du présent article pourront, sur leur demande présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente ordonnance, être rétablis dans la situation indiciaire de grade et d'ancienneté qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans pouvoir, toutefois, prétendre à reconstitution de carrière ni à indemnités ou rappels.

 

 

 

Art. 3 - L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal versé aux débats et mis à la disposition des parties.

 

 

 

 

Pour l'application du présent article, l'Etat est considéré comme un tiers.

 

Art. 4 - Toute contestation sur bénéfice de la présente amnistie est soumise aux régIes de compétence et de procédure prévues par les articles597 et suivants du Code de procédure pénale.

 

 

Toute contestation sur le bénéfice de la présente amnistie relative à la situation administrative des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de la présente ordonnance est portée devant la chambre administrative de la Cour Suprême suivant les règles de procédure applicables devant cette juridiction.

 

 

 

Art. 5 - Il est interdit à quiconque de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce s, dans tout dossier judiciaire, administratif ou autre, les inculpations, sanctions disciplinaires ou mesures administratives amnistiées.

 

 

 

 

 

Toute infraction à ces dispositions est passible des peines prévues à l’article 473 du Code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à révocation

 

HITSIVOLANA L.F.- 76-051 TAMIN' NY 29 DESAMBRA 1976

amotsoran-keloka (Idem):

 

 

 

 

Andininy voalohany - Omena famo­tsoran-keloka ny zava-bita nandritra ny «fitrangan-javatra momba ny mpiana­tra» na nifanojo tamin' izany fitrangan-­javatra izany tamin' ny volana septam­bra 1976 ka nahatonga fanendrena hahi­tso-ponenana mbamin' ny fanarakarahana ataon' ny fitsarana.

 

And. 2 - Ny famotsoran-keioka dia tsy ahafahana mamerina ny fiadiana sy ny zavatra ary ny firaketana voabeda teny am-pelatànan' ireo izay nahavita izany anton-javatra izany na nifanojo tamin' izany.

 

(Idem) Izany dia nitarika ny fampi­henan-sazy ara-pifehezana.

 

 

Azon' ireo izay mahazo tombontsoa amin' ny fepetra voalazan' ity andininy ity atao, raha manao fangatahana izy ka arosony ato anatin' ny fetra telo volana manomboka ny vaninandro en­tin’izao hitsivolana izao, ny hamerenana ny tenany ho eo amin' ny laharana mitondra ny mari-karamany sy ny fa­helany amin' ny asa izay nisy azy tamin' ilay andro nampisy vokany ny fa­maizana, izany anefa tsy ahazoany mitaky ny hamerenana amin' ny laoniny ny fizotry ny sany na handraisany oni­tra na tamberin-karama.

 

And. 3 - Tsy mitera-panavoazana amin' izay zo ananan' ny hafa ny famo­tsoran-keloka. Raha misy fitoriana mom­ba ny tombontsoan' ny isam-batan' olona dia haroso hiadian-kevitra ny an­tontan-taratasy mikasika ny ady heloka ary avela hampiasain' ny andaniny sy ny ankilany.

 

Amin' ny fampiharana an' ity andini­ny ity dia heverina ho isan' ny olon-kafa ny Fanjakana.

 

And. 4 - Izay fifanolanana rehetra mi­kasika ny fahazoana tombontsoa amin' izao famotsoran-keloka izao dia voa­fehin' ny fitsipika manondro ny tompom­-pahefana hitsara sy ny fomba voadidy harahina amin' ny fitsarana ka voalazan' ny andininy faha-597 sy ireo manaraka azy ao amin' ny Bokin-dalàna momba ny paika ady heloka.

 

Izay fifanolanana rehetra mikasika ny fahazoana tombotsoa amin’izao famotsoran-keloka izao ka mikasika ny toeram-pitondrana misy ny olona tokony hahazo ny tombontsoa voalazan' ity hitsivolana ity dia aroso eo anatrehan' ny rantsana momba ny raharaham-­pitondrana ao amin' ny Fitsarana Tam­pony araka ny fitsipika voadidy harahina fampihatra eo anatrehan' izany fahefam­-pitsarana izany.

 

And. 5 - Raràna na zovy na zovy hamohafoha na hamela hitoetra na inona na inona endrika isehoan' izany, any amin' ny antontan-taratasy momba ny fitsarana na momba ny fitondram-­panjakana na ny hafa amin' izany, ny fiampangana na ny 'famaizana ara-­pitsipi-pifehezana na fepetra ara-piton­dram-panjakana ka nahazoana famo­tsoran-keloka.

 

Izay fandikana an' izany fepetra voa­laza izany dia iharan' ireo famaizana voatondron’ny andininy faha-473 no amin'ny Bokin-dalana famaizana ary izany dia tsy misakana ny fepetra ara-pitsi­-pifehezana ka mety hipaka amin' ny fandroahana.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement